Etikk/Kimberly

Kimberley-prosessens internasjonale nettside; http://www.kimberleyprocess.com/

Diamond Facts; http://www.diamondfacts.org/

Kimberley-prosessen
Norge innførte Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel og uslepne diamanter 1. april 2004. Kimberley-prosessen er et internasjonalt initiativ etablert for å bryte forbindelsen mellom handel for uslepne diamanter og væpnede konflikter. Den startet i mai 2000 på initiativ av sørafrikanske myndigheter sammen med flere andre diamantproduserende land i det sørlige Afrika, bl.a. Botswana. En rekke land sluttet seg til prosessen; foruten de fleste diamantproduserende afrikanske land, EU-landene, Sveits, USA, Kina, Russland, Japan og Canada m.fl.

Norge har støttet Kimberley-prosessen siden slutten av 2001, og er full deltaker i prosessen gjennom innføringen av sertifiseringsordningen i norsk rett. Det ble gjort ved Forskrift om gjennomføring av Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel med uslepne diamanter, vedtatt av Utenriksdepartementet den 24. februar 2004 med ikrafttredelse 1. april 2004. Brudd på forskriftens regler kan medføre straff.

Forskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Deltagende stater må gjennomføre regler som innebærer at:

  • hver forsendelse av uslepne diamanter til og fra statens territorium ledsages av et sertifikat som oppfyller Kimberley-prosessens kriterier.
  • det finnes en import- og eksportmyndighet som kontrollerer og/eller utsteder sertifikater for den enkelte forsendelse
  • det innføres forbud mot import fra og eksport til land som ikke er deltagere i Kimberley-prosessen
  • det føres statistikk over produksjon, import og eksport av uslepne diamanter.

Utenriksdepartementet har oppnevnt Norges Gullsmedforbund som norsk tilsynsmyndighet. Kimberley-prosessen forutsetter et aktivt samvirke mellom statlige og private aktører for å være mest mulig effektiv. Bransjen har også en sterk interesse i å avverge at handel med såkalt konfliktdiamanter finner sted. Ved aktivt å medvirke til å hindre slik handel, oppnår bransjen å kunne forsikre forbrukerne om at diamanter kjøpt i Norge ikke er konflikt-diamanter.

Prosedyrebeskrivelse
Import-/eksport av varer som omfattes av forskrift om gjennomføring av Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel med uslepne diamanter.

Følgende varer omfattes av begrepet ”uslepen diamant”
En diamant som er ubearbeidet eller enkelt saget, kløyvd eller grovslipt og som legges inn under tolltariffens varenummer 71.02.1000, 71.02.2100 eller 71.02.3100.

Registrering hos tilsynsmyndighet
Importør eller eksportør av uslepne diamanter skal være registrert hos den norske tilsynsmyndigheten, Norges Gullsmedforbund, før en forsendelse av uslepne diamanter føres inn eller ut av landet. Norges Gullsmedforbund kan tillate senere registrering såfremt dette ikke er til hinder for tilsynsmyndighetens kontroll.

Registrering skjer på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og inneholder navn, adresse, telefonnummer, organisasjons- eller fødselsnummer til importøren eller eksportøren.

Skjema fåes tilsendt ved henvendelse til:
Norges Gullsmedforbund, Storgt. 14, 0184 Oslo.
Tlf. 22 34 89 00 – telefaks 22 34 89 19
E-post: firmapost@gullsmed.no
Kontaktperson: Ingebjørg Alfsen

Prosedyre ved import
Ansvarlig person for forsendelsen skal på forhånd melde fra om forsendelsen på fastsatt skjema til Norges Gullsmedforbund. Forhåndsmeldingen skal være kommet frem til Norges Gullsmedforbund senest 1 virkedag før forsendelsen skal ekspederes.

  • Varer som omfattes av denne forskriften skal importeres over Oslo Lufthavn Gardermoen. Forsendelsene skal fysisk lagres på tollagerholders lager på Oslo Lufthavn Gardermoen inntil Norges Gullsmedforbunds kontroll og fortolling har funnet sted.
  • Forsendelsen av uslepne diamanter skal underkastes kontroll av Norges Gullsmedforbund for å fastslå at diamantene er behandlet i samsvar med Kimberley-prosessens sertifiseringsordning.

Prosedyre ved eksport
Ansvarlig person for forsendelsen skal på forhånd melde fra om forsendelsen på fastsatt skjema til Norges Gullsmedforbund. Forhåndsmeldingen skal være kommet frem til Norges Gullsmedforbund senest 1 virkedag før forsendelsen skal ekspederes.

  • Ansvarlig person for forsendelsen må innhente nødvendige tillatelser fra Norges Gullsmedforbund før utførsel kan skje.
  • Norges Gullsmedforbund fatter vedtak om utstedelse av norsk Kimberley-prosess sertifikat. Vedtaket kan påklages til Utenriksdepartementet.
  • Ved re-eksport av uslepne diamanter må det godtgjøres overfor tilsynmyndigheten at diamantene kom til Norge fra en annen stat som er deltagende part i Kimberley-prosessen. Dette gjøres ved fremleggelse av det Kimberley-prosess sertifikat som ledsaget diamantene ved import til Norge.
  • Forsendelsen av uslepne diamanter skal underkastes kontroll av Norges Gullsmedforbund for å fastslå at diamantene er behandlet i samsvar med Kimberley-prosessens sertifiseringsordning.

Plikt til oppbevaring av dokumenter
Alle sertifikater og øvrige dokumenter som er forbundet med import, eksport og handel med uslepne diamanter må oppbevares for en periode på minst 10 år regnet fra datoen for tollklarering av forsendelsen. Dokumentene skal på forespørsel uten ugrunnet opphold overgis Norges Gullsmedforbund, tollmyndighetene eller annen offentlig myndighet i Norges som har som oppgave å føre kontroll med handel med uslepne diamanter.

Gebyr
Norges Gullsmedforbund kan kreve gebyr for fremstilling, utstedelse og/eller kontroll av sertifikater og for kontroll av forsendelser med uslepne diamanter.

kimberley

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no